Show menu

Novi eko otok u Črnomlju

2. 7. 2021
JP Komunala Črnomelj uredila je novi eko otok na Gričku u Črnomlju.

U sklopu uređenja okolnog prostora postavili smo tri podzemna spremnika ECOdip za miješanu otpadnu ambalažu, staklenu ambalažu i papir.