Show menu

Splošni prodajni pogoji

1. Splošna določila

1.1.  Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju SPP) urejajo obligacijske odnose med Aplast d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) in stranko (v nadaljevanju stranka ali kupec), ki stopi v stik s prodajalcem v okviru njegovega izvajanja registriranih dejavnosti.

1.2.  So edini pogoji, ki veljajo za katerokoli prodajo oziroma opravljeno storitev, ki jo prodajalec opravi za kupca.

1.3.  SPP prodajalca vselej prevladajo nad morebitnimi splošnimi nabavnimi pogoji stranke. Nobena določila, ki so v nasprotju ali neskladju s temi SPP ali jih dopolnjujejo in jih na dokumentih izdanih prodajalcu izda stranka ali so del njenih SPP, za prodajalca niso sprejemljiva in niso obvezujoča, četudi jim prodajalec ne ugovarja izrecno, čeprav je morda prišlo do potrditve naročila, če se je delo začelo ali je bila naročena storitev že opravljena. Ti SPP prevladajo nad določili v ponudbi prodajalca, razen takrat, ko je v ponudbi prodajalca izrecno navedeno, kateri del SPP se pri konkretnem poslu ne uporabi in je takšno ponudbo podpisal direktor prodajalca.

1.4.  SPP je mogoče spremeniti samo z izrecnim pisnim soglasjem prodajalca z navedbo v čem se spreminjajo. Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pisno potrditvijo veljavnosti dogovora.

1.5.  SPP so objavljeni na spletni strani prodajalca na naslovu www.aplast.si  in so prosto dostopni vsaki stranki. Za vse zadeve, ki niso opredeljene v teh pogojih, se uporabljajo predpisi  in zakonodaja veljavni v Republiki Sloveniji.

2. Ponudbe in naročilo

2.1. Prodajalčeve splošne ponudbe objavljene na internetu, drugih tiskanih ali digitalnih medijih kot tudi v promocijskih gradivih in oglasih za prodajalca niso obvezujoče, so zgolj informativne.

2.2. Tehnični podatki, ki jih prodajalec navede v zvezi z dobavo blaga so informativni. Ne predstavljajo  zajamčenih značilnosti, temveč predstavljajo opise ali prepoznavne lastnosti blaga. Dovoljene so razlike, ki so skladne s proizvodnim procesom, standardnim komercialnim praksami, pravnimi zahtevami, tehničnimi izboljšavami, standardi, ipd.

2.3. Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma pred potrditvijo naročila natančno pregledati ponudbo (preveriti vse postavke ponudbe) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od prodajalca pojasnilo nejasnih podatkov. Po sprejemu ponudbe, vplačilu delnega ali celotnega plačila in/ali sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe niso in ne morejo biti razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov kupca.

2.4. Kupčeva zahteva za pojasnitev nejasnosti, dana po tem, ko je že sprejel ponudbo ali ko je že sklenil pogodbo ali je bila dobava že realizirana vsaj delno, ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

2.5. Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje katerokoli naslednje dejanje:

- pisna potrditev ponudbe – naročilo

- dano pisno naročilo

- izvedba predplačila (avansa, delno ali v celoti)

- izročitev določenega sredstva zavarovanja 

- podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu

- morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti

- druga konkludentna dejanja, ki kažejo na sprejem naročila, zlasti če gre za stalno poslovno navezo. 

V vseh navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno preučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb ter da je seznanjen s SPP prodajalca in jih v celoti sprejema.

2.6. S sprejemom ponudbe se šteje, da je kupec na trgu preveril vse zahteve, ki jih določa zakonodaja, obvezujoča za kupca in/ali njegovega naročnika, ter da naročeno blago popolnoma ustreza vsem zahtevam in željam tako kupčevega naročnika kot tudi naročnika samega. Zato prodajalec ne odgovarja kupcu ali tretjim osebam za škodo, ki bi nastala zaradi morebitne neustreznosti dobavljenega blaga takšnim zahtevam. 


3. Preklic naročila

3.1. Po sprejemu ponudbe, če ni pisno dogovorjeno drugače, kupec ne more preklicati, spremeniti ali začasno ustaviti nobenega naročila, razen pod pogoji, da kupec prodajalcu v celoti povrne nastale stroške (vključno s stroški vsega dela in materiala, ki so bili uporabljeni in naročeni pred preklicem  ali spremembo naročila), ki nastanejo prodajalcu zaradi preklica, začasne ustavitve ali spremembe naročila.

3.2. Poleg navedenih stroškov, prodajalec kupcu zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini  15% vrednosti preklicanega naročila.

3.3. Vse ponudbe, sporazumi, potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori ali pisne zahteve kupca so neveljavne/nične, v kolikor niso pisno potrjene s strani prodajalca.

3.4. Vsaka ponudba prodajalca je zaupne narave in jo lahko uporablja samo naslovnik, naveden v ponudbi za interno uporabo.

3.5. Šteje se, da je naročilo kompletno, če vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga (šifro izdelka, količino). Za vsa oddana naročila se šteje, da so dana za standardno blago iz proizvodnega programa prodajalca, rezen če se stranki v ponudbi posebej dogovorita za specifične lastnosti blaga. 

3.6. Kraj izpolnitve za vsa naročila, dobave, dajatve, plačila  in drugih izpolnitvenih obveznostih prodajalca ali kupca je Ložnica  pri Žalcu 37, 3310 Žalec.

4. Orodja za izdelavo izdelkov

4.1. V kolikor kupec želi, da prodajalec zanj izdela izdelke z orodjem, ki so v lasti kupca, kupec izroči prodajalcu to orodje v brezplačno uporabo. Prodajalec s temi orodji izdeluje izdelke po naročilu kupca. Tretjim osebam orodja in izdelki iz teh orodij niso dostopni, razen v primeru, ko je s kupcem dogovorjeno drugače in v primeru, kot določeno v nadaljevanju.

4.2. Prodajalec lahko tudi sam izdela orodje po načrtih kupca ali po načrtih, ki jih izdela prodajalec sam na željo kupca izključno za namen proizvodnje izdelkov v prodajalčevih obratih.Orodje, ki ga za kupca izdela prodajalec, postane kupčeva last pod pogojema:- da kupec za posamezno orodje v celoti plača ceno, določeno v ponudbi in- da kupec pri prodajalcu kupi toliko kosov izdelkov, narejenih po posameznem orodju, kot je določeno v ponudbi za posamezno orodje, vendar ob oboje navedenim ne pred potekom  5 let od izdelave orodja.V kolikor želi kupec orodje prevzeti pred tem, mora pred prevzemom plačati prodajalcu odškodnino v višini dvakratne že fakturirane cene orodja.

4.3. Ob pisnem naročilu orodja je kupec dolžan predložiti načrte, skice, tolerance in zahteve za izdelek, ki jih potrdi prodajalec.

4.4. Kupec mora ob pisnem naročilu plačati  vsaj 60 % vrednosti ponudbene cene orodja (avans), 30 % vrednost v 8 dneh od  Izdelave orodja in 10 %  v 30 dneh po prevzemu prvega vzorčnega izdelka. Prodajalec bo orodje izdelal v sporazumno dogovorjenem roku, ki začne teči z dnem potrditve naročila, vendar ne pred prejemom določenega avansnega plačila. Kupec  in prodajalec lahko dogovorita tudi posebne plačilne pogoje, ki so navedeni v ponudbi prodajalca.

4.5. Po izdelavi orodja se proizvede prvi (nulti - vzorčni) izdelek, ki je kupcu na voljo  za pregled, pariteta EXW sedež prodajalca.

4.6. Kupec vzorčni izdelek pisno potrdi oz. pisno sporoči potrebne spremembe. Prodajalec izvede zahtevane spremembe in proizvede drugi vzorčni izdelek na svoje stroške le, če prvi (nulti) izdelek odstopa od osnovnih zahtev, ki jih je posredoval kupec. Vse ostale spremembe na orodju in dodatni vzorčni kosi se kupcu zaračunajo. 

4.7. Redno vzdrževanje orodja se izvaja periodično, po predvidenem planu vzdrževanja in po ceniku prodajalca. V primeru  obrabe orodja prodajalec o tem pisno obvesti kupca ter oceni stroške popravila.

4.8. V kolikor kupec zahteva spremembo orodja, mora prodajalcu zahtevano spremembo posredovati pisno, dokumentirano s skico, načrtom. Prodajalec glede na svoj tehnološki proces preveri ali je predlagana sprememba izvedljiva, jo ovrednoti in pošlje pisno ponudbo s ceno in predvidenim rokom izdelave. Prodajalec pa lahko vedno zahteva spremembo orodja, če orodje ni več primerno za serijsko proizvodnjo.

4.9. Prodajalec bo orodje skladiščil na primernem mestu. Letni stroški skladiščenja, ki jih bo prodajalec zaračunal kupcu  enkrat  letno znašajo 150 EUR/m2/leto. Ti stroški se zaračunajo v primeru, ko naročene količine izdelkov izdelanih po orodju ne  dosegajo predvidenih.

4.10 Prodajalec ima pravico, da orodje v kupčevi lasti uporabi kot zavarovanje za kritje odprtih terjatev in eventuelno ostalih nastalih stroškov do kupca. V primeru, da prodajalec uporabi to zavarovanje, ima v zvezi z orodjem, pravico da:-  orodje proda in se iz pridobljene kupnine poplača,-  na orodju izdeluje izdelke za druge kupce, brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do lastnika orodja,-  preda orodje na uničenje oziroma na deponijo.

O svoji odločitvi  prodajalec pisno obvesti kupca. Prodajalec po pisnem obvestilu nima več nobene obveznosti do tega kupca iz naslova dotičnega izdelka in/ali orodja.

5. Cene

5.1. Cene standardnih izdelkov so določene v splošno veljavnem ceniku. Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV, morebitnih drugih davkov, taks in embalaže. Cene veljajo EXW skladišče prodajalca.

5.2. V kolikor se razmere na trgu surovin, energentov, dobavnih poti, delovanja gospodarstva ali ukrepov državnih institucij hitro spreminjajo, ima prodajalec pravico ukiniti splošno veljavni cenik in poslovati na način ponudba-povpraševanje. 

5.3. Cene veljajo za obdobje navedeno v ceniku ali ponudbi. Prodajalec obvesti kupca o spremembi cen s posredovanjem novega cenika ali ponudbe. 

5.4. Za ponudbe, cenike, pogodbe, dogovore in naročila serijskih izdelkov, katerih veljavnost je dlje kot 6 mesecev izrecno velja, da  se cene lahko spremenijo, v kolikor se cene surovin, energentov, stroškov dela, taks, carin, tečajnih valut, transportnih  poti, embalaže ali dobavnih pogojev dobaviteljev spremenijo za + 5% ali več, glede na čas, ko so bili pogoji dogovorjeni. 

5.5. Za nestandardne izdelke po naročilu kupca, ki se izdelajo na podlagi tehnične dokumentacije kupca, se cena izdelka določi  na podlagi ponudbe prodajalca.

5.6. Prodajalec ima vedno pravico spremeniti ceno v primeru kakršne koli kupčeve spremembe v količinah, načrtih ali specifičnih lastnostih blaga. O spremembi prodajalec obvesti kupca.

5.7. Prodajalec ne odgovarja za morebitne tiskovne napake v ceniku ali ponudbi in očitne pomote, zaradi katerih bi bila zapisana cena bistveno neskladna z vrednostjo blaga prodajalca. 

6. Plačilo

6.1. Plačilni pogoji so določeni v ponudbi prodajalca. Valuta plačila je navedena na računu. Plačilni pogoj je lahko avansno plačilo ali plačilo na odlog v okviru kredit limita, ki ga glede na bonitetno oceno kupca, ob upoštevanju izročitve finančnih instrumentov zavarovanja plačilnih obveznosti s strani kupca prodajalcu in sposobnosti financiranja s strani prodajalca določi prodajalec. Prodajalec lahko kredit limit kadarkoli prekliče ali spremeni.

6.2. Kot običajen način plačila se šteje  denarno nakazilo, asignacija, cesija, kompenzacija. Za nepravočasna plačila lahko prodajalec kupcu zaračuna zakonite zamudne obresti.

6.3. Plačilo mora kupec opraviti v valuti, navedeni na računu, predračunu ali v pogodbi. Kupec krije tudi vse stroške morebitnih bančnih pristojbin ali taks, ki obremenjujejo plačilo. Prodajalec mora tako na svoj bančni račun prejeti nakazilo v višini, kot izhaja iz računa.

6.4. Prodajalec s prejetim plačilom zapira najprej morebitne stroške in obresti v nadaljevanju pa fakture, ki so zapadle najprej.

6.5. Transakcijski račun za plačilo je naveden na izdanih dokumentih prodajalca. Pred prvim plačilom kupec s skrbnikom prodajalca telefonsko preveri pravilnost navedenega transakcijskega računa na izdanih dokumentih. Vsako morebitno spremembo transakcijskega računa prodajalca, bo prodajalec kupcu sporočil pisno s posebnim obvestilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prodajalca.  Pred plačilom na spremenjeni transakcijski račun prodajalca, je kupec dolžan še telefonsko preveriti istovetnost obvestila o spremembi  s skrbnikom prodajalca. Tako spremenjeni račun je kupec dolžan kontrolno preveriti v javnih evidencah Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve –  https://www.ajpes.si).

6.6. Šteje se, da je denarno nakazilo do prodajalca izvršeno, ko je denar na enem izmed bančnih računov prodajalca, uradnobobjavljenim na strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

6.7. V kolikor kupec kupnino nakaže na bančni račun, ki ni v lasti prodajalca, se šteje, da ni izpolnil svoje obveznost plačila in imavprodajalec do njega še celotno terjatev. Kupec je v takšnih primerih sam odgovoren za vso škodo, ki mu nastane zaradi napačno izvedenega plačila, saj se takšno dejanje kupca šteje kot posledica izključno njegove malomarnosti, ker ni preveril pravilnosti računa kot navedeno zgoraj.

6.8. Kupec ni upravičen zadržati ali zmanjšati plačila ali nadomestila ali izvesti pobota na osnovi kakršnekoli garancije ali reklamacije, ki jo ima odprto do prodajalca.

7. Dobavni roki in dobavni pogoji

7.1. Dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma v predračunu prodajalca. Vedno so navedeni na podlagi trenutne zaloge,  danih razmer v proizvodnji ter razmer na trgu. Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Končni dobavni rok je določen v potrditvi naročila, ki ga prodajalec pošlje kupcu. Od takrat dalje teče tudi dobavni rok.  

7.2. Dobavni rok se lahko vselej podaljša v primerih: - nastanka višje sile ali drugih okoliščin, ki so izven sfere odločanja prodajalca, vključno s težavami pri dobavi surovin,  energentov, materialov za izdelek, delovne sile, ukrepov, določenih s strani pristojnih uradnih javnih organov,- nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti s strani dobaviteljev, proizvajalcev, podizvajalcev, špediterjev ...,- drugih upravičenih razlogov na strani kupca.  O nastanku teh razlogov in podaljšanju roka mora vsaka stranka obvestiti drugo stranko čimprej, vendar še v teku dobavnega roka, drugače nastopi prodajalčeva oziroma kupčeva zamuda. Dobavni rok se lahko podaljša največ za čas, ko takšne razmere trajajo. 

7.3. Stranka, na strani katere ni razloga za podaljšanje roka, ima ob nastanku naštetih okoliščin pravico odstopiti od pogodbe v kolikor bi naštete razmere podaljšale dobavni rok za več kot 60 dni in takšne dobave za prodajalca ali kupca ne bi imele več pomena.

7.4. Kupec preide v prevzemno zamudo in nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja, kot tudi morebitne odtujitve s prvim dnem, ko mu je blago dano na razpolago, vendar ne prej kot je potrjen dobavni rok. V primeru, da kupec blaga ne prevzame v roku 10 koledarskih dni od dneva, ko mu je blago dano na razpolago v okviru potrjenega dobavnega roka, se mu od 11. koledarskega dne od dne, ko mu je blago dano na razpolago lahko zaračuna dodatno skladiščenje (ležarina), za skladiščenje blaga na dislociranem skladišču.

8. Skladiščenje nepravočasno prevzetega blaga – ležarina

8.1. Prodajalec ima najeto dislocirano skladišče za hrambo iz različnih razlogov ne prevzetega blaga. Prodajalec omogoča kupcu uporabo navedenega skladišča pod sledečimi pogoji:- skladiščenje na odprtem skladišču po ceni 2 EUR/m2/mesec- skladiščenje v pokritem skladišču po ceni 10 EUR/m2/mesec- manipulativni stroški (naklad, prevoz na dislocirano skladišče, razklad) po ceni 6 EUR/m2

8.2. Blago na skladišču prodajalca za katerega je kupec v prevzemni zamudi ni zavarovano pred nobenimi riziki.

8.3. Pogoj za prevzem že plačanih naročenih izdelkov je v celoti plačana nastala ležarina. 

8.4. Prodajalec ima vedno pravico, da svojo obveznost izpolni z delnimi dobavami, ob vnaprejšnjem obvestilu kupca (vsaj tri dni), razen, če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. 

8.5. Ob nepravočasnih plačilih lahko prodajalec dobave zadrži in se šteje, da je kupec v prevzemni zamudi. Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele potem, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti.  V primeru, da kupec ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem roku, lahko prodajalec potem, ko je dal kupcu na razpolago dodatni rok za izpolnitev, po poteku tega roka odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode. Kupčeva prevzemna zamuda nastopi naslednji dan po prejemu obvestila prodajalca, da je blago pripravljeno za prevzem.

8.6. Zgolj in le v primeru zamude dobavnega roka, ki ga je prodajalec povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma, je kupec upravičen do odškodnine v višini 0,5 ‰ nakupne cene na teden. V nobenem primeru takšna odškodnina ne sme presegati  zneska 3% vrednosti neizdobavljenega naročila. Takšna odškodnina v celoti krije vse izgube in škodo, nastalo kupcu zaradi zamude ali nedobave naročenega blaga in vstopa na mesto katere koli druge pravice, ki jo ima lahko kupec do prodajalca nastale iz naslova zamude pri dobavi ali v zvezi z njo.

9. Pridržek lastninske pravice

9.1. V primeru neplačila in/ali neizpolnitve kupčevih obveznostih, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico, tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna celotne kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti, vključno s stranskimi  terjatvami, obrestmi in stroški. Do plačila celotne kupnine je kupec dolžan ravnati z blagom kot dober gospodar. 

9.2. V primeru insolventnosti kupca, lahko prodajalec pošlje kupcu seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec z oddajo naročila daje prodajalcu nepreklicno soglasje in dovoljenje za nemoten vstop do svojih prostorov in nemoten prevzem in odvoz neplačanega blaga. Kupcu je prepovedano, da bi blago, dobavljeno z lastninskim pridržkom zastavil, dal v varščino tretji osebi ali prenesel lastništvo na tretjo osebo. 

10. Servisna služba

10.1.  Prodajalec ima za izdelke, ki so predmet servisiranja organizirano lastno servisno službo za območje Slovenije. Kupec je dolžan za te izdelke sam v lastni režiji na svoje stroške vzpostaviti lastno servisno službo za izvajanje servisov na območjih na katere plasira izdelke prodajalca.

Prodajalec bo okvirno enkrat na dve leti oziroma po potrebi organiziral izobraževanje s področja izdelkov in njihovega servisiranja po pripravljenem programu, praviloma na svojem sedežu. O terminu bo kupec obveščen.  Kupec se je dolžan na lastne stroške udeležiti izobraževanja. Brez vzpostavitve lastne servisne službe z rednimi udeležbami na izobraževanju, garancija na te izdelke ne velja.

11. Jamstvo in garancija

11.1. Ne glede na morebitne nasprotne določbe v pogodbi ali drugih medsebojno sklenjenih izdanih dokumentih in do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, skupna odškodninska odgovornost prodajalca, njegovih povezanih podjetij, zaposlenih in podizvajalcev iz naslova škodnega dejanja, ki vključuje tudi malomarnost in objektivno odgovornost za kakršno koli dejanje ali opustitev, je omejena z določili in pogoji zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti po sklenjeni zavarovalni polici. V primeru napake izdelka je višina odškodnine omejena na vrednost novega prodajalčevega izdelka.

11.2. Prodajalec ne jamči za okvare in poškodbe izdelkov, ki so posledica običajne obrabe, neustrezne namestitve v okolje,  neprimerne, nepravilne ali pretirane uporabe ter uporabe za druge namene kot za tiste, za katere je bil izdelek namenjen. 

11.3. Prodajalec izjavlja, da bo njegovo blago proizvedeno v skladu z standardi in lastnostmi, kot izhaja iz tehnične dokumentacije, ki spremlja blago. Vsi izdelki prodajalca imajo garancijo izključno le v obsegu in trajanju skladno z izročenimi garancijskimi pogoji in garancijskimi izjavami. Tek garancijske dobe se prične v trenutku, ko je blago dano na razpolago kupcu, oziroma, ko je za kupca nastala prevzemna zamuda, takrat preide nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja na kupca. 

11.4. Garancija ne obstaja v zvezi z opisi in specifikacijami sporočenimi s pisnimi in ustnimi izjavami zaposlenih pri prodajalcu, katere niso skladne z garancijsko izjavo pooblaščene osebe prodajalca za prodano blago.

11.5. Garancija ne velja v primerih, ko napaka nastane po krivdi tretje osebe, kupca ali osebe za katero odgovarja kupec, še zlasti pa ne za izdelke, poškodovane med nakladom, prevozom, razkladom. Predmet garancije tudi niso izdelki, na katerih so se pojavile napake, ki so posledica neupoštevanja navodil prodajalca glede pravilne manipulacije, vgradnje, montaže, uporabe ali so posledica vremenskih pojavov.  Prav tako garancija ne krije napak, ki so posledica obremenitve izdelka preko meje, malomarnosti ali napačnega upravljanja z izdelkom ali uporabe neprimernih materialov in napak, ki so posledica lastnosti osnovnega materiala, ki ga je za izdelavo izdelka priskrbel prodajalcu kupec sam.

11.6. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih (kupčevih) zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej  ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca. 

11.7. Če prodajalec izdela blago na osnovi konstrukcijskih podatkov, skic, modelov in drugih kupčevih specifikacij, je prodajalčeva garancija omejena samo na skladnost izdelanega blaga s kupčevimi specifikacijami.

11.8. Prodajalec ne daje garancije v primeru prodaje rabljenega, komisijsko ocenjenega blaga, strojev in naprav.

11.9. Za škode, ki niso nastale neposredno na izdelku, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za sklop, v katerega je izdelek vgrajen, prav tako tudi ne za vse posledične škode (posredne ali neposredne), izgubljeni dobiček, in/ali druge premoženjske ter nepremoženjske škode nastale kupcu.

11.10. Jamstvo oziroma garancijo lahko kupec uveljavlja samo, če prodajalcu nemudoma potem, ko se napaka pojavi, predloži pisno obvestilo o napaki  z vsemi  prilogami navedenimi v nadaljevanju in prodajalec to obvestilo tudi prejme. Kupec mora v pisnem obvestilu predložiti račun o nakupu izdelka in dokazila o napaki, ki so fotografije izdelka z napako in v celoti izpolnjen reklamacijski zapisnik. 

11.11. V kolikor prodajalec oceni, da je garancija upravičena, je izključno v njegovi pristojnosti, da se odloči, na kakšen način bo napako odpravil - bodisi izvedel popravilo izdelka ali dela izdelka, zamenjal izdelek ali del izdelka ali odobril kupcu znižanje kupnine. Kupec ne more zahtevati novega izdelka, če prodajalec odpravi napako in za odpravo napake jamči.

11.12. V primeru nepooblaščenega fizičnega posega v izdelek brez pisnega soglasja prodajalca, jamstvo oziroma garancija ne velja. Prav tako kupec ni upravičen do povračila nobenih stroškov, ki bi mu nastali zaradi reševanja reklamacije v lastni režiji ali preko drugih oseb, za katere prodajalec kupcu ni podal pisnega soglasja.

11.13. V kolikor kupec uveljavlja jamstvo ali garancijo neupravičeno je dolžan pokriti prodajalcu vse stroške nastale v tem primeru. Prodajalec kupcu izstavi račun.

12. Pravice industrijske lastnine

12.1. Če prodajalec proizvaja artikle, ki so v skladu s kakršnimi koli podatki, navodili, skicami, konstrukcijami, modeli ali drugimi specifikacijami, ki jih posreduje kupec in so predmet varstva industrijske lastnine in/ali avtorskih pravic in je zoper prodajalca podan odškodninski zahtevek ali sprožen pravni postopek, mora kupec prodajalcu povrniti vse stroške in škodo, nastalo v tej zvezi ter mora prodajalca na svoje stroške zavarovati pred kakršnimi koli stroški, škodo in/ali pravnimi postopki ter mu v teh postopkih tudi na lastne stroške pravno pomagati.

12.2. V kolikor je zoper kupca postavljen zahtevek ali sprožen postopek zaradi domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine in/ali avtorskih pravic, povezanih izključno z izdelki, ki jih je oblikoval in izdelal prodajalec, in ne na podlagi uporabe izdelkov v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev iz lastnega proizvodnega programa prodajalca ali katerim koli njegovim delom oziroma če se pojavi kakršna koli obtožba o takšni kršitvi bo prodajalec po lastni izbiri lahko sklenil poravnavo, oziroma na lastne stroške vodil obrambo v morebitnem postopku, vse pod pogojem, da: 
- kupec ne prizna obstoječe kršitve, temveč prodajalca nemudoma pisno obvesti o morebitnih obtožbah ali začetku aktivnosti in postopkov, 
- prodajalcu dovoli, da se odzove na obtožbe in vodi vsa pogajanja, povezana s takšno obtožbo in se brani v zadevnih postopkih,
- prodajalcu zagotovi vso pomoč z informacijami in mu da dovoljenja potrebna z njegove strani za ta namen, 
- z nobenimi dejanji, vključno z morebitnimi priznanji, potrditvami ali opustitvami ne vpliva na vodenje obrambe. 

12.3. Prodajalec nima nobenih obveznosti, navedenih v prejšnjem odstavku, če kupec brez njegovega soglasja sklene kakršno koli poravnavo v povezavi s tem.

12.4. Prodajalčeve pravice industrijske in intelektualne lastnine so izključna lastnina prodajalca. Kupec podatkov, načrtov, risb in opreme ali katerega njihovega dela ne sme reproducirati ali razkriti oziroma dovoliti njihovega reproduciranja ali razkritja brez prodajalčevega pisnega soglasja.

13. Varstvo osebnih podatkov

13.1.   Za varstvo osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo vsakokratne določbe dokumenta » politika varstva osebnih podatkov«, ki je objavljena na spletni strani prodajalca in se šteje kot sestavni del teh splošnih pogojev.

14. Varovanje poslovne skrivnosti

14.1. Vsaka stranka se zavezuje, da bo vse podatke, ki jih je pridobila oziroma so ji bili razkriti iz naslova medsebojnega poslovnega
razmerja varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po zaključenem pogodbenem razmerju. Tako določen čas lahko stranki tudi podaljšata v medsebojno sklenjeni pogodbi.

14.2. Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju roka, določenega za varovanje poslovne skrivnosti, se podatki ob posebnem dogovoru še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost. 

14.3. Za poslovno skrivnost štejejo zlasti vse informacije, ki jih katerakoli pogodbena stranka razkrije v teku razprav, pogajanj ali drugih dejanj ali zaradi izpolnjevanja katerekoli pogodbe med strankama, kamor štejejo predvsem, vendar ne izključno  naslednji podatki: osebni podatki, informacije, tehnični podatki, postopki,  osnutki, skice, načrti, risbe, modeli, 3 D modeli, oblike, slike, algoritmi, izvorne kode, specifikacije, navodila, standardi, konstrukcije, poročila, obrazci, procesi, seznami, certifikati, patenti, zaščitni znaki, odkritja, ideje, koncepti, znanja, tehnike, tržni načrti, cilji, prodajni podatki, promet, dobiček, računalniški programi in programska oprema, zbirke podatkov in dokumentacija programske opreme, podatke, ki vsebujejo informacije, znanje, podatke finančne, komercialne, cenovne ali marketinške narave, ki se nanašajo na poslovne operacije stranke in druge tehnične, finančne ali poslovne informacije prenosnika, ki razkriva podatke, ali ki zadevajo sedanje ali bodoče medsebojno sodelovanje med prenosnikom in prevzemnikom, posredovani v kakršnikoli obliki in načinu: ustno ali pisno: kodirano, grafično ali v drugi otipljivi obliki, vključno s kakršno koli elektronsko, magnetno ali optično obliko, materializirani v obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter pilotnih projektov in nematerializirani, kadar so predstavljeni ustno in identificirani kot zaupni  in vsi drugi podatki, ki so kot takšni označeni kot poslovna skrivnost.

14.4. Kršiteljica zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za vso nastalo škodo.

15. E – poslovanje

15.1. Prodajalec se zavzema za večjo digitalno poslovanje med poslovnimi partnerji z namenom varovanja okolja in hitrejšega pretoka informacij v medsebojnem poslovanju. Pod pojmom e -poslovanje se razume posredovanje elektronskih računov, digitalni podpisi dokumentov, posredovanje dokumentacije preko e -pošte. Za veljavnost sklenjenih pogodb, dogovorov, računov,.. zadostuje skenirana verzija podpisanih dokumentov. 

15.2. Pošta, ki jo prodajalec pošlje kupcu na njegov elektronski naslov, objavljen na kupčevi spletni strani ali v uradnih javnih evidencah, se šteje za dostavljeno kupcu  v trenutku, ko je sporočilo posredovano in ni povratne informacije o ne dostavi. S tem dnem pričnejo teči tudi roki, ki so vezani na dan prejema pošte.  Vsaka stranka je dolžna sama zagotoviti zavarovanje poštnega naslova pred vdori.

15.3. Splošni naslov prodajalca je info@aplast.si.

16. Salvatorna klavzula

16.1. Če bi bila ali bi postala katera od določb teh splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavna ali neizvršljiva ali če bi bila v teh splošnih pogojih pravna praznina, to ne vpliva na preostala določila. Stranki si bosta v takšnem primeru prizadevali neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestiti z veljavno, s katero se bo dosegel cilj določbe, ki se je zamenjala.

17. Reševanje sporov

17.1. Vsi morebitni spori, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavno sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnimi razmerji, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, se bodo reševali sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Celju, uporabljalo pa se bo slovensko pravo. Te splošne pogoje ureja slovenska zakonodaja, skladno s katero se tudi razlaga, pri čemer je izključena Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

18. Končne določbe

18.1. Ti splošni pogoji so napisani v slovenskem in angleškem jeziku in so objavljeni na spletni strani Aplast d.o.o. V primeru morebitnih razlik ali nejasnosti se upošteva slovenska verzija teh splošnih pogojev. 

18.2. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani prodajalca in veljajo do preklica oziroma do sprejema in objave novih splošnih pogojev.  Ti SPP veljajo za vse poslovne dogodke nastale po datumu objave teh pogojev.

V Žalcu, dne 15.03.2022 

Branko Potočnik
Direktor